Vaksinetrygghet – be om skriftlig legeerklæring

Vaksinasjon i Norge er et tilbud du kan takke helt eller delvis ja eller nei til. Det er mange sterke meninger om det er riktig eller ikke å vaksinere barn og seg selv, og heldigvis er det opp til hver og en å vurdere uten forfølgelse av verken loven eller grupper/individer. Om du føler du ikke har fått tilstrekkelig informasjon av lege/helsesøster om vaksinasjon, eller lege/helsesøster påstår det er trygt å vaksinere, kan du kreve en legeerklæring på vaksinetrygghet.

«All vaksinasjon i Norge er frivillig. Skriftlig samtykke kreves ikke ved vaksinasjon, men kan være hensiktsmessig ved vaksinasjon av skolebarn. I noen kommuner innhentes et generelt skriftlig samtykke ved skolestart. Det er et dokument som kan arkiveres, og innebærer at foreldre/foresatte har sagt seg enige i at barnet skal vaksineres etter programmet. Likevel kan det på et senere tidspunkt oppstå grunner til å ikke vaksinere eller utsette vaksinasjon. Derfor skal foresattes samtykke også innhentes kort tid før vaksinen skal gis.», i følge Helsenorge.no, den offentlige helseportalen.

Helsenorge.no skriver videre at:   «Vaksiner er reseptbelagte legemidler og må forskrives av lege. Ved all vaksinasjonsvirksomhet må derfor en lege ha ansvar for hvilke vaksiner som gis og hvem de gis til. (red. utheving)

Det er helsesøstrene som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også de som setter vaksinene. Det er imidlertid ansvarlig lege som vurderer om det kan være medisinske grunner til at et barn ikke kan følge vaksinasjonsprogrammet

vaksinetrygghet

Ubetinget rettskrav om informasjon

Tar vi en kikk på «Pasientrettighetsloven«, går det klart fram at helsepersonell har plikt til gi nødvendig informasjon som gir oss innsikt i den helsehjelpen som blir gitt, som bivirkninger av vaksiner.

“Pasientrettighetsloven § 3-2 første ledd gir pasienten et ubetinget rettskrav på å få informasjon som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og i helsehjelpen som ytes. Informasjon er også en nødvendig forutsetning for å kunne medvirke til egen helsehjelp. På denne måten får pasienten grunnlag for å kunne ta et informert valg mellom tilgjengelige alternativer. Plikten til å gi slik informasjon hviler på det helsepersonell som har det faglige ansvaret for helsehjelpen. Denne plikten følger av helsepersonelloven § 10 første ledd.”

Det er altså klarlagt at vaksinering i vårt land er et tilbud gitt av det offentlige og ikke et påbud. Derfor er det også klart at de som måtte avstå fra en eller flere vaksiner, ikke gjør noe kriminelt eller er kriminelle.

Legens ansvar

Helsenorge påpeker videre at, «Før vaksinering må helsetilstanden til den som skal vaksineres kartlegges. Det er viktig å få klarhet i eventuelle kroniske sykdommer og/eller medisinbruk. Spesielt viktig er dette for sykdommer eller medisiner som gir svikt i immunforsvaret, siden dette i noen tilfeller kan bety at vaksinen ikke skal gis.»

Om din lege insisterer på at vaksiner er trygge, er det rett og rimelig å be vedkommende undertegne en legeerklæring. Erklæringen kan du forelegge lege/helsesøster/sykepleier om du er i tvil om du har fått utfyllende informasjon om risiko ved vaksinasjon og  ha som dokumentasjon om du/ditt barn skulle bli alvorlig syk som følge av vaksinasjon.

Last ned hele dokumentet og skriv ut: Legeerklæring på vaksinetrygghet

Legeerklæring på vaksinetrygghet

(Legens navn) _______________, Jeg har en grundig forståelse for risiko og nytte av alle medisiner som jeg foreskriver for eller administrerer til mine pasienter.

I tilfelle (Pasientens navn) ______________, alder _____, som jeg har undersøkt, finner jeg visse risikofaktorer som rettferdiggjør de anbefalte vaksiner. Følgende er en liste over nevnte risikofaktorene og vaksinasjoner som vil beskytte mot dem:

Risikofaktor__________________________

Vaksinasjon __________________________

Risikofaktor __________________________

Vaksinasjon __________________________

Risikofaktor __________________________

Vaksinasjon __________________________

Jeg er klar over at vaksiner kan inneholde mange av de følgende kjemikalier, eksipienter, konserveringsmidler og fyllstoffer:

* Aluminiumhydroksid

* Aluminiumfosfat

* Ammonium sulfate

* Amfotericin B

* Animalsk vev: griseblod, hesteblod, kaninhjerne,

* Argininhydroklorid

* Hundenyre, apenyre,

* Dibasic kaliumfosfat

* Kylling embryo, kyllingegg, andeegg

* Kalv (storfe) serum

* Betapropiolactone

* Kalvefosterserum

* Formaldehyd

* Formalin

* Gelatin

* Gentamicin sulfate

* Glyserol

* Humane diploide celler (som stammer fra abortert fostervev fra mennesker)

* Hydrokortison

* Hydrolysert gelatin

* Kvikksølv thimerosol (thimerosal, mertiolat (r))

* Mononatriumglutamat (MSG)

* Monobasic kalium fosfat

* Neomycin

* Neomycin sulfate

* Nonylfenol etoksylat

* Octylphenol ethoxylate

* Oktoksynol 10

* Fenolrødt indikator

* Phenoxyethanol (frostvæske)

* Kaliumklorid

* Kalium diphosphate

* Kalium monophosphate

* Polymyxin B

* Polysorbat 20

* Polysorbat 80

* Svin (gris) bukspyttkjertel hydrolysat av kasein

* Gjenværende MRC5 proteiner

* Natriumdeoksykolat

* Sorbitol

* Thimerosal

* Tri (n) butylphosphate,

* Vero celler, en kontinuerlig linje av ape- nyreceller, og

* Rødt blod fra sau

og, herved, garanterer at disse ingrediensene er trygge for injeksjon i kroppen til pasienten min. Jeg har forsket på rapporter om det motsatte, for eksempel rapporter om at kvikksølv timerosal forårsaker alvorlige nevrologiske og immunologiske skader, og finner at de ikke er troverdige.

Jeg er klar over at noen vaksiner har blitt funnet å ha blitt forurenset med Simian Virus 40 (SV 40), og at SV 40 er koblet av noen forskere til ikke-Hodgkins lymfom og mesotheliomas hos mennesker så vel som i forsøksdyr. Jeg garanterer herved at vaksiner jeg bruker i min praksis ikke inneholder SV 40 eller andre levende virus. (Alternativt jeg garanterer herved at sa SV-40 virus eller andre virus har ingen betydelig risiko for pasienten min.)

Jeg  garanterer herved  at vaksiner jeg anbefaler for min pasients helsepleie (Pasientens navn) _______________ ikke inneholder vev fra aborterte menneskefoster.

For å beskytte min pasients helse, har jeg tatt følgende steg for å garantere at de vaksinene jeg vil bruke, ikke inneholder skadelige forurensninger.

Steg tatt: _______________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Jeg erklærer at vaksiner jeg anbefaler er trygge til bruk for barn under fem år.

Grunnlaget for mitt standpunkt er spesifisert i vedlegg A, – «Legens grunnlag for sin profesjonelle vurdering av vaksinetrygghet.» (Vennligst spesifisere hver anbefalte vaksine separat sammen med kilder/referanser  for konklusjon om at vaksinen er trygg for bruk av et barn under fem år.)

De profesjonelle tidsskriftartikler jeg har stolt på i utstedelsen av denne legens garanti for vaksinetrygghet er spesifisert i vedlegg B, – «. Vitenskapelige artikler som støtter legens garanti for vaksinetrygghet»

De profesjonelle tidsskriftartikler jeg har lest som inneholder synspunkter som er negative til mitt standpunkt er spesifisert i vedlegg C, – «Vitenskapelige artikler som står i motsetning til legens uttalelse for vaksinetrygghet»

Årsakene til at jeg anser artiklene i vedlegg C for ugyldige er avgrenset i vedlegg D, – «Legens grunner til å anse motstridende forskning som ugyldig.»

Hepatitt B

Jeg forstår at 60 prosent av pasientene som blir vaksinert for hepatitt B vil miste påvisbare antistoffer mot hepatitt B innen 12 år.

Jeg forstår at 50 prosent av pasientene som får Hepatitt B utvikler ingen symptomer etter eksponering. Jeg forstår at 30 prosent vil utvikle influensalignende symptomer og vil ha livsvarig immunitet. Jeg forstår at 20 prosent vil utvikle symptomer på sykdommen, men at 95 prosent vil bli helt friske igjen og ha livsvarig immunitet.

Jeg forstår at 5 prosent av pasientene som er utsatt for hepatitt B blir kroniske bærere av sykdommen. Jeg forstår at 75 prosent av de kroniske bærere vil leve med en asymptomatisk infeksjon og at bare 25 prosent av de kroniske bærere vil utvikle kronisk leversykdom eller leverkreft, 10-30 år etter den akutte infeksjonen. Følgende vitenskapelige studier har blitt utført for å demonstrere sikkerheten av Hepatitt B-vaksine hos barn under fem år.

____________________________________

_________________________________________________________________________

I tillegg til de anbefalte vaksiner som beskyttelse mot de overnevnte risikofaktorer, har jeg anbefalt andre ikke-vaksine tiltak for å beskytte helsen til pasienten min som foreligger i vedlegg D, «Ikke-vaksine tiltak for å beskytte mot helsemessige risikofaktorer.»

Jeg utsteder denne garantien for vaksinetrygghet i min profesjonelle kapasitet som behandlende lege til (Pasientens navn) ________________________________.

Jeg utsteder dette dokumentet av min egen fri vilje etter samråd med kompetent juridisk bistand hvis navn er _____________________________,

_________________________ (Navn på behandlende lege)

______________________ (Underskrift av behandlende lege)

 

Signert  dag _______ måned ______________ År________

Vitne: _________________ Dato: _____________________

Notarius Publicus: _____________ Dato: ______________________

 

Last ned hele dokumentet her: Legeerklæring på vaksinetrygghet

 

Kilder:

Helsenorge.no

FHI

Pasientrettighetsloven

Prevent disease

 

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: