Stikkordarkiv: genmodifisert

Reguleringsfarsen rundt GMO

Publisert 25.06.2014
Skrevet av Tore B. Krudtaa og Kurt W. Oddekalv
Kilden har tillatelse til å reposte denne artikkelen.

Den 24. mai aksjonerte mange mot GMO og gift-industriens ødeleggelse av livsgrunnlaget vårt. Samme dag publiserte Nationen en artikkel hvor John Færseth på sedvanlig vis stemplet GMO-kritikerne med påstander som: manglende legitimitet, pseudovitenskap, konspirasjonsteorier og høyreekstremisme. Færseth forsøkte også å knytte Tore B. Krudtaa til antisemittisme, noe som endte med en publisert beklagelse fra Nationen.

Hva er egentlig problemene med genmodifiserte organismer (GMO) og giftindustrien? Helt siden den første genmodifiserte planten så dagens lys er konsumenter og politikere blitt lovet planter med bedre egenskaper, større avlinger og mindre bruk av gift på åkeren. Resultatet ble mer gift i maten, jorda og miljøet.

Bilder av rotter fra studien til Gilles-Eric Seralini

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) risikovurderer GMO og plantevernmidler (giftige kjemikalier) i Norge. De avgjør om en GMO er trygg å spise og trygg å plante, om man skal åpne for bruk av nye plantevernmiddel eller øke grenseverdier for allerede godkjente gifter. De færreste vet at VKM praktiserer et paradigme som ikke hører hjemme i et moderne og opplyst samfunn.

Paradigmet går i korthet ut på at VKM konsekvent benytter produsentens egne studier på egne produkter som underlag for risikovurderingene. Det at produsenten har fått i oppgave å dokumentere sine egne produkters mangel på helse- og miljømessige problemer, er den direkte årsaken til at svært mange skadelige produkter er blitt, og fremdeles blir, godkjent.

Norske myndigheter jobber med å tilpasse norsk GMO-regelverk til EUs regelverk. Årsaken er at de prioriterer krav fra EU og WTO høyere enn krav til ren og trygg mat. Det betyr antakelig også at norske konsumenter om kort tid kan spise genmodifisert mat, uten restriksjoner. Av de omtrent 50 godkjente GMO-plantene i EU er alle lov å benytte i mat og fôr i Norge i inntill 0,9 prosent av sluttproduktet. 19 GMOer er godkjent av Mattilsynet til bruk i fiskefôr, til tross for at dette strider med norsk regelverk.

Flere professorer og regulatorer feilinformerer norske beslutningstakere om GMO. De hevder bla. at de ikke kjenner til at GMO kan utgjøre noen fare for helse og miljø, eller de benytter uvitenskapelige argumenter som at millioner av mennesker har spist GMO i en årrekke, uten at man har observert noen skadelige effekter. Eksponenter for denne type desinformasjon i Norge er professorene Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg (NMBU), Audun H. Nerland (UiB), Atle Bones (NTNU), Kristian Gundersen (UiO), og forsker Arne Holst-Jensen (mer om denne feilinformasjonen her)

GMO-ansvarlig ved Veterinærinstituttet, Arne Holst-Jensen, hevdet følgende i en artikkel på Forskning.no: «Her i Norge har vi spist hestepølse i veldig mange generasjoner, men jeg har ennå til gode å se en kentaur […] at arvestoffet skulle komme fra blodet og hoppe over til kjønnscellene og videre til neste generasjon, det er umulig». Og med det kan det virke som at han oppriktig mener at GMO ikke kan utgjøre noen fare for helsa til dyr og mennesker.

Mange GMO har fått tilført gener fra en jordbakterie. Gener som gjør GMO-matplanten til rene giftfabrikker ved at innsatte gener produserer giftige proteiner. Produsentene hevder at giften kun skal ramme skadeinsektene i åkeren, men uavhengig forskning viser noe helt annet.

Mennesker og dyr er avhengige av en velfungerende bakterieflora. Hvor viktig disse bakteriene er for vår helse er godt dokumentert. Er det utenkelig at gener fra en jordbakterie, som vi får i oss via en GMO, kan bli tatt opp i DNA-et til bakterier i vår tarmflora? Er de stadig økte grenseverdiene av supergiftene Roundup og Glufosinat Ammonium bra for vår bakterieflora?

Arpad Pusztais forskning viste at rotter ble syke av å spise GMO-potet og at GMOen ikke var lik sin morplante, verken ernæringsmessig eller biokjemisk. 20% lavere proteininnhold er ikke ubetydelig. Pusztai ble for sine avsløringer svertet og latterliggjort i utallige artikler, dette til tross for at han vant forskningsoppdraget i konkurranse med 27 andre. Hans forskning var med andre ord det beste man kunne oppdrive i England på den tiden.

I India ble en GMO-aubergine forbudt fordi lab-rotter ble syke av å spise den. GMOen hadde fått innsatt gener fra den nevnte jordbakterien. Mange godkjente GMO i EU inneholder tilsvarende gen-konstrukter som GMOauberginen. GenØk i Tromsø har vist at vannlopper fikk kortere liv og nedsatt forplantningsevne når disse spiste GMO-mais. I 2012 avslørte Gilles-Eric Seralini at rotter fikk overhyppighet av svulster, skader på lever og nyre, forkortet levetid og endringer i hormonsystemet, bla. som følge av å spise GMO-mais.

Pusztai sin forskning er ikke nevnt med ett ord på sidene til Bioteknologirådet eller VKM. Når det gjelder avsløringene til Seralini har både VKM og det europeiske mattilsynet EFSA hevdet at Seralini benyttet feil type og for få rotter. Samme type og samme antall rotter ble benyttet av produsenten i en studie som VKM og EFSA brukte for å friskemelde samme GMO. VKM og EFSA stiller altså høyere krav til uavhengig forskning enn de gjør til produsentene, og med det underminerer VKM sin egen troverdighet ytterligere.

I artikkelen «Bioteknologinemnda etterlyser betre GMO-forsking» fikk direktøren i nemda (nå Bioteknologirådet), Sissel Rogne, dette spørsmålet: Er genmodifisert mat farleg? Selv om Rogne antakelig visste bedre, var svaret: «Det er ikkje noko som tyder på at det er «farleg»». Rogne etterlyser altså bedre forskning. På samme tid forkaster hun den uavhengige forskningen som eksisterer og som viser til urovekkende funn. Hvor lenge skal vi konsumenter få servert historier om at det må forskes mer, samtidig som vi brukes som lab-rotter for GMO- og giftindustrien? Kan vi forvente at regulative myndigheter en gang i fremtiden tar hensyn til urovekkende funn, når de ikke gjør det i dag? Eller er dette ropet om mer forskning kun en avledningsmanøver for å få fokus vekk fra den seriøse forskningen som allerede er tilgjengelig, og som klart viser alvorlige problemer med GMO, genteknologi og all giften som sprøytes på maten vår?

Uavhengig av de urovekkende funnene og den reguleringsfarsen som praktiseres av VKM og EFSA, spres gen-konstrukter ukontrollert fra GMO-avlinger til konvensjonelle og økologiske avlinger og nært beslektede planter. Dette problemet burde alene kvalifisere til forbud mot bruk av levende GMO utenfor laboratorier.

Politikerne sitter på løsningen. Har de kunnskapen? Hvem vil de lytte til?

Anbefalte bøker:

Foto: Rotter med svulster fra studien til Seralini. Med tillatelse fra CRIIGEN.

Tore B. Krudtaa, redaktør av nettstedet Monsanto.NO

Kurt W. Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund


Første gang publisert som en kronikk Nationen den 18. juni 2014: Reguleringsfarsen rundt GMO
I kronikken på Nationen måtte vi utelate navnene til de professorene vi mener desinformerer om GMO. Dette bla. fordi Nationen mente det ville medføre for mange svar til artikkelen. Her er disse tatt med, og vi har nedenfor også kommet med eksempler på hva slags type desinformasjon disse sprer i norsk presse.


Informasjon om studien til Gilles-Eric Seralini:

Seralini er sterkt kritisert av bla. representanter fra GMO-industrien. Flere regulatorer i EU og Norge har fulgt opp denne kritikken med å forsøke å vri det til at Seralini har benyttet feks. feil rotter og/eller for få rotter i sin studie som ble publisert september 2012. Både representanter fra VKM og EFSA har fremmet slik kritikk. Studien ble altså først publisert i et fransk tidskrift (1. fagfellevurdering). Etter en stund valgte tidsskriftet å trekke tilbake publikasjonen, dette til tross for at de ikke klarte å peke på noen feil eller mangler ved studien (2. fagfellevurdering). Nå nylig har Seralini igjen fått studien publisert (3. fagfellevurdering). Studien til Seralini har altså blitt fagfellevurdert 3 ganger. Ingen av gangene har man funnet feil eller mangler ved studien. Det er mye som taler for at regulatorer og politikere ikke ønsker at studien til Seralini skal vektlegges. Det blir rett og slett for pinlig å nå si at man fester lit til denne viktige og avslørende studien, da den (også) slår ihjel alle påstandene fra offisielt hold om at GMO ikke utgjør noen helse- og miljøfare.

Noen artikler ref. forskningen til Seralini som bør være av interesse:

Siste publisering av studien:
Republication of the Séralini study: Science speaks for itself

Seralini validated by new EFSA guidelines on long-term GMO experiments

Artikkel her etter første publisering:
Ny studie viser at GMO og Roundup kan resultere i kreft – nyre og lever problemer

Mer informasjon om den uetiske og høyst sannsynlig også ulovlige tilbaketrekkingen av Seralinis studie er å finne her:

Retracting Séralini study violates science and ethics

Did journal editor read the Séralini paper before retracting it?

For mer informasjon om studien til Arpad Pusztai:

Trond Skaftnesmo har skrevet en viktig bok hvor han bla. ser på avsløringene til Pusztai:
Folkefiender – om sannhetens pris og vitenskapens sjel
Her er en bokomtale.

Mer informasjon om GMO-auberginen som ble forbudt i India

«Kort fortalt ble rottene forgiftet av og spise GMO auberginen og symptomene var bla.:Eggstokker med halvparten av normal vekt, forstørret milt med 35 til 40 prosent flere hvite blodlegemer enn normalt, og en lever som viste tegn på forgiftning.»

GMO aubergine bekreftet å være giftig

Her noen bønder som står fram med sine erfaringer med GMO

En dansk grisebonde erfarte at bruken av GMO-soya resulterte i syke og vanskapte griser:

GMO-soya knyttet til alvorlige helseskader hos gris – Dansk bonde avslører

 

I Iowa dyrket en grisebonde Roundup ready og Bt mais (sistnevnte med gener fra den nevnte jordbakterien som produserer giftige proteiner i alle plantens deler). Etter å ha fôret sine griser med GMO-mais endte det opp med at han gikk konkurs. Årsaken, i følge denne bonden, var at grisene ble alvorlig sjuke av å spise GMO-maisen.

Intervju med bonden

I artikkelen hevder vi at endel kjente professorer og en forsker feilinformerer den norske befolkningen om GMO. Nedenfor følger uttalelser og/eller kilder hvor deres desinformasjon om GMO er fremmet:

Professor Audun H. Nerland (UiB), har bla. ledet Faggruppen for GMO i VKM:
Her er en av hans påstander om GMO, som beviselig er feil, og som har stått på trykk flere ganger i norsk presse.
«I prinsippet er det ingen forskjell på en genmodifisert organisme og et dyr eller en plante som er fremkommet ved tradisjonell avl eller planteforedling»

Professor Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg (NMBU), har bla. ledet Faggruppen for GMO i VKM:
Aftenposten (07.01.2008), med tittelen «Genmodifisering må til». Her
kommer Sorteberg bla. med følgende påstander:
«De fleste i Norge er, uten begrunnelse, skeptiske til genmodifisering og genmodifiserte organismer. Nå må vi komme videre» […] «Norge og verden trenger GMO» […] «Hvis vi ikke får utvikle og bruke GMO, kan det få konsekvenser som hverken miljøvernere, politikere eller forskere ønsker å ta ansvar for» […] «Genmodifiserte planteprodukter er spist av mer enn 300 millioner amerikanere og enda flere kinesere i mange år, uten at det er registrert negative helseeffekter av noe slag»

Hoen-Sorteberg sine uttalelser er hennes udokumenterte meninger og har ingenting med forskning og vitenskap å gjøre.

For både Nerland og Hoen-Sorteberg, se også: Den Norske GMO skandalen

Professor Atle Bones (NTNU):
I NRK P2 Verdibørsen, den 29.01.2011, hører man bla. følgende:
Programlederen spør Bones:
«Du har jobbet svært lenge med bioteknologi og genmodifiserte planter. Du var vel en pioner i norsk sammenheng, kanskje også internasjonalt. Du begynte med dette her i 1986. Men er du da så sikker  på at vi ikke tar en alt for stor risiko, at vi altså risikerer livet ved å redde liv, hvis vi nå går inn for genmodifiserte planter i  stor skala?»
Atle Bones svarer med bla. dette:
«Men nå er det er ingen som har klart å vise at det er en helserisiko med det. Det er ingen som har klart å vise at det er en miljørisiko med det. Vi ser at det her er normale planter. En potet som er genmodifisert ser ut som en potet. Den vokser som en potet. Den oppfører seg som en potet på alle mulige måter»

Professor Kristian Gundersen (UiO):
Fra artikkelen: Mener gemodifisert mat er gift
«Professor Kristian Gundersen ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo mener det ikke burde være noen grunner til at genmodifisert mat skal være skadelig for helsen vår.
– De kunstige genene er veldig like alle andre gener. Man kan naturligvis være på vakt viss det er spesielle, fremmede proteiner som utvikles i plantene. Men jeg har ikke registrert at genmodifisert mat har skadet mennesker, sier professoren, som ikke har noen betenkeligheter med å spise genmodifisert mat.»

Forsker Arne Holst-Jensen, GMO-ansvarlig ved Veterinærinstituttet:
Artikkelen: GMO som før

 

Ingen vitenskapelig konsensus om GMO-trygghet

Oppdatert: I løpet av kort tid ifjor har 230 forskere, leger og jurister undertegnet en erklæring om at GMO-trygghet faktisk ikke har vitenskapelig konsensus slik noen forsøker å påstå.

Allerede samme dag erklæringen gikk ut, hadde over 90 underskrevet den. Nå har mer enn dobbelt så mange undertegnet og det ser ut til at stadig flere kommer til.

En av de siste som har skrevet under er Dr. Belinda Martineau, tidligere medlem av Michelmore Lab ved UC Davis Genome Center University of California, som hjalp å kommersialisere verdens første GMO mat, Flavr Savr tomat.  Selskapet bak tomaten ble siden oppkjøpt av Monsanto.

[blockquote style=»1″]Jeg støtter helhjertet denne grundige, gjennomtenkte og profesjonelle uttalelsen som beskriver mangelen på vitenskapelig enighet om sikkerheten av genmodifisert (GMO) avlinger og andre GMO- organismer. Samfunnsdebatten om hvordan man best kan utnytte denne kraftige teknologien av genteknologi er åpenbart ikke over. For GMO- støttespillere å anta at det er, er litt mer enn ønsketenkning.[/blockquote] , sier Dr. Martineau.

Dr Judy Carman, direktør for Institute of Health and Environmental Research, Adelaide, og Førsteamanuensis II, helse og miljø, Flinders University, South Australia, har også underskrevet og sier:

[blockquote style=»1″]Av de hundrevis av ulike GMO-avlinger som er godkjent for menneskers og dyrs konsum, et eller annet sted i verden, har få vært grundig sikkerhetstestet. Så det er ikke mulig å ha konsensus om at det er trygt å spise -. I det minste ikke en konsensus basert på harde vitenskapelige bevis avledet fra eksperimentelle data.[/blockquote]

Se underskriftene på erklæringen her:

Signatories* No Scientific Consensus on GMO Safety
as of 30 October 2013

Oppdatering januar 2014

End double standards in evaluating GMO safety studies – say scientists

 

Europe’s food safety agency only criticises studies that find risk, new analysis shows

ENSSER Press release

17.12.2013

 

The controversy about the Séralini et al. study, which reported negative health effects of Monsanto’s NK603 GM maize and Roundup herbicide fed to rats over the long term,[1] is still going on. According to a new review published inEnvironmental Sciences Europe, the European Food Safety Authority (EFSA) used unscientific double standards to dismiss the Séralini study on genetically modified (GM) maize.[2]

The publication of this latest review comes just days after the retraction of the Séralini paper by Elsevier, the publisher of Food and Chemical Toxicology(FCT), on the unprecedented grounds of the “inconclusive” nature of some of the findings. ENSSER condemned the retraction[3] .

The Séralini study triggered an immediate storm of criticism by scientists and organisations, most of whom are known for their support of GMOs and their pleas for sweeping deregulation of GM plants in the EU and relaxation or even abandonment of risk assessment standards.[4]

Retrospective and selective application of new standards by EFSA

In September 2012, the European Commission asked EFSA to review the Séralini study. EFSA did so by retrospectively applying new standards released in 2011 to scientific work that Séralini planned and started in 2008.[5] EFSA concluded that the Séralini study was “inadequate”.[6]

But EFSA did not apply these same standards retrospectively to the original rat feeding study by Monsanto, even though the underlying design for the Monsanto study was later repeated by Seralini.[7] The Monsanto study concluded that this same GM maize was safe to eat, resulting in the approval for consumption of this GM crop by millions of animals and EU citizens in 2005.

EFSA review undermined the basic principles of science

Hartmut Meyer, one of the authors of the new review, said, “Use of such double standards is a common response from scientists calling for GMO deregulation and, somewhat surprisingly, also from some government authorities, to studies that show negative environmental and health effects of GMOs. Only those studies that find problems are subjected to excessive scrutiny and rejected as defective. This approach appears to be a tactic to avoid dealing with ‘inconvenient’ results, whilst selecting for ‘convenient’ results.»

The new review then applied the same criteria used by EFSA to reject the Séralini study to 21 other 1-2-year feeding studies published in peer-reviewed scientific journals during the last 20 years. Those studies did not test feed derived from GM plants but mostly chemicals, used the same strain of rat, similar low numbers of tested animals and likewise modified protocols that extended or diverged to some degree from the strict OECD protocols and EFSA criteria as both Seralini and Monsanto did.

Restore scientific principles of objectivity

Angelika Hilbeck, the second author of the new review and chair of the European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER), said, “ENSSER wants to see scientific objectivity restored. We are calling for an end to the use of double standards, particularly by EFSA, in the evaluation of scientific research on substances that may pose risks to public health. We need a reasoned, respectful debate with the aim of reaching a consensus on the evaluation standards that must be consistently applied to all toxicity and carcinogenicity trials, regardless of whether they have findings that are ‘inconvenient’ for certain parties. EFSA should take the lead here.”

“It’s time to stop selectively attacking methods and begin to deal with the results.”

Double standards used to claim GMO safety

Another example of selective scrutiny of study methods in order to avoid dealing with the results is a review of GMO safety studies conducted by Snell et al. (2012)[8]. In their review of 24 animal feeding trials with GM plant-derived feed, the authors noticed severe methodological shortcomings in a majority of the analysed publications, e.g. isogenic lines as controls were only used in 10 studies. However, Snell et al. used these shortcomings as arguments to dismiss those studies stating negative effects – but not those stating safety. Based on this asymmetrical, result-triggered approach, the review incorrectly concludes that no health hazards were found in 24 analysed publications.

 

Notes for editors

Hartmut Meyer and Angelika Hilbeck are founding members of the European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER). The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) was founded in 2009 to improve the quality of basic and regulatory science used in the risk analysis of existing and emerging technologies and their products such as genetically modified organisms, chemicals, food technologies, geo-engineering, nanomaterials, and synthetic biology, including the risk of their military use. To enable such scientific work, ENSSER advocates the creation of spaces for scientific work independent from the influence of the developers and owners of current technologies, supports early-warning scientists and promotes their protection from discrimination and discreditation. ENSSER members are contributing to the current scientific debates on technology and risk assessment in modern biotechnology[9]

 


[1]     Séralini G-E, E Claira, R Mesnage, S Gress, N Defarge, M Malatesta, D Hennequin, JS de Vendômois. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food Chem Toxicol 50: 4221-4231

[2]     Meyer H, A Hilbeck. 2013. Rat feeding studies with genetically modified maize – a comparative evaluation of applied methods and risk assessment standards. Environmental Sciences Europe 25: 33;http://www.enveurope.com/content/25/1/33/about

[4]     Science Media Centre: Study on cancer and GM maize – experts respond. Science Alert of 20.09.2012.http://www.sciencemediacentre.co.nz/2012/09/20/study-on-cancer-and-gm-maize-experts-respond/
Public Research and Regulation Initiative: Letter and Q&A – Seralini et al 2012; http://www.prri.net/questions-and-answers/qa-seralini-et-al-2012/

[5]     EFSA Scientific Committee. 2011. EFSA guidance on conducting repeated-dose 90-day oral toxicity study in rodents on whole food/feed. EFSA J 9(12):2438

[6]     European Food Safety Authority. 2012. Review of the Séralini et al. (2012) publication on a 2-year rodent feeding study with glyphosate formulations and GM maize NK603 as published online on 19 September 2012 in Food and Chemical Toxicology. EFSA J 10(10):2910

[7]     Hammond B R Dudek, J Lemen , M Nemeth. 2004. Results of a 13 week safety assurance study with rats fed grain from glyphosate tolerant corn. Food Chem Toxicol 42: 1003-1014

[8]     Snell C, A Bernheim, J-B Bergé, M Kuntz, G Pascal, P Paris, AE Ricroch. 2012. Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review. Food Chem Tox 50:1134-1148

[9]     see for example «Implications for GMO-cultivation and monitoring», a thematic series in Environmental Sciences Europe;www.enveurope.com/series/GMO_cultivation

 

 

 

Les hvorfor erklæringen ble til:

Ingen vitenskapelig enighet om GMO-trygghet

 

Kilder:

Europeen Network of Scientists

Sustainable Pulse

logo-dx

 
http://blogglisten.no/c.js?id=51827

 

Dyrk selv – motvirk Monsanto

mot-monsanto

 

For hvert økologisk arvefrø ( heirloom) du sår, gir du biene, insektene, fuglene, dyrene og oss selv gode livsbetingelser. Dyrk selv – del dine GMO-frie frø!

Kjøp økologiske arvefrø på nett:

Moseplassen

 

 

http://blogglisten.no/c.js?id=51827